اعضای هیات مدیره

 مجمع عمومی سال ٢٠١٤ انجمن بانوان ایرانی در روز سه شنبه ٣ جون با شرکت ٣٥ نفر از ٥٢ نفر عضو  در ساعت یک و نیم بعد از ظهر در محل باشگاه  پیننت هیلزتشکیل گردید.

اعضای زیر برای مدت یکسال انتخاب شدند.

خانم نجیبه کشاورز = رئیس

خانم دکتر مهرآسا فرجاد= نایب  رئیس

خانم روشنک مجتهدی = حسابدار

خانم فرورا سلطانی = برنامه های پیک نیک

خانم هایده ریاحی = کتابدار 

خانم فخروالتاج جلیل زاده = برنامه ناهار

نجیبه کشاورز

رئیس

خانم دکتر مهرآسا فرجاد

نایب  رئیس

خانم روشنک مجتهدی

حسابدار

خانم فروزا سلطانی

برنامه های پیک نیک

خانم هایده ریاحی

کتابدار

خانم ویدا شیدایی

برنامه ناهار

دکتر فاطمه سبکروح (اشراق)

مدیر سایت