سه شنبه

29/11/2022

سخنران


خانم مرجان ملیحی


موضوع


چگونگی بالا بردن توانایی و مدبربت احساسات در شرایط بحران


سه شنبه 15/11/2022


سخنران


خانم محبوبه غلامی


موضوع


   جمع بندی مبحث


قبلی و شروع بحث روانشناسی میانسالیسه شنبه 01/11/2022

برنامه مخصوص جام ملبورن

سه شنبه18/10/2022


سخنران


خانم هلن لقاییموضوع


بازی های زندگی