خیز و دمی به وقت گل، باده بده که عمر شد

چند غم جهان خوری، شادی انجمن نگر

عطار

هر چقدرهم بدانیم باز هم چیزهایی هست که  نمی دانیم و افراد دیگری هستند که زاویه دیدشان  نسبت به ما متفاوت است. آنچه ما می دانیم حاصل چیزهایی هست که آموخته ایم  اماهمیشه چیزهای    دیگری نیز هست که بتوانیم بیاموزیم . خودمان را باور کنیم و از تجربه جمع دوستانه مان هم کمال    استفاده راببریم.  این یکی از دلایلی است که ما را دور هم جمع می کند

به سایت انجمن بانوان ایرانی در سیدنی استرالیا خوش آمدید