درگذشت خانم کیهانی


بازگشت همه بسوی اوست

با کمال تاسف مطلع شدیم

 سرکار خانم کیهانی مادر همسر گرامی خانم مهرآسا فرجاد عضو محترم انجمن

به رحمت ایزدی پیوسته اند

هیات مدیره و اعضای انجمن بانوان ایرانی

این مصیبت جانکاه را به سرکار خانم مهرآسا و جناب آقای کیهانی

و وابستگان گرامی آن زنده یاد

تسلیت می گویند