اعضای هیات مدیره


مجمع عمومی سال٢٠١٤انجمن بانوان ایرانی در روز سه شنبه٣جون با شرکت٣٥نفر از٥٢نفر عضو در ساعت یک و نیم بعد از ظهر در محل باشگاهپیننت هیلزتشکیل گردید.

اعضای زیر برای مدت یکسال انتخاب شدند.

خانم نجیبه کشاورز = رئیس

خانم دکتر مهرآسا فرجاد= نایب رئیس

خانم روشنک مجتهدی = حسابدار

خانم فرورا سلطانی = برنامه های پیک نیک

خانم هایده ریاحی = کتابدار

خانم فخروالتاج جلیل زاده = برنامه ناهار

نجیبه کشاورز

رئیس

Email:naji.khani@iswasydney.com

خانم دکتر مهرآسا فرجاد

نایب رئیس

Email:mehrasaf@iswasydney.com

خانم روشنک مجتهدی

حسابدار

خانم فروزا سلطانی

برنامه های پیک نیک

خانم هایده ریاحی

کتابدار

خانم ویدا شیدایی

برنامه ناهار

Email:hellovida9@hotmail.com

دکتر فاطمه سبکروح (اشراق)

مدیر سایت

Email:Zeshragh@iswasydney.com