16. Feb, 2015

از محبت خار ها گل می شود

کاش همه ما قدر محبت را بدانیم 

ادامه در