3. Mar, 2016

نوروز

 

همه ساله بخت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد

یکی از مهمترین آثاری که از نوروز و چگونگی بنیادگزاری این جشن یاد می کند، شاهنامه است. در شاهنامه 33 بار از نوروزو چند بار از "سرسال نو" و "ماه فروردین" که مراد همانا نوروز است، نام برده شده است.

جشن نوروز امروزه علاوه بر ایران در بسیاری از کشورهامانند - افغانستان - ازبکستان - تاجیکستان - ترکمنستان - آذربایجان - ارمنستان - کردستان سوریه و ترکیه و عراق چشن گرفته می شود.

دو داستان نوروزی از شاهنامه را  در زیرببینید