9. Sep, 2019

سه شنبه 10/09/2019

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل   شعر،موسیقی ، رقص، طنز

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی    برگرداندن موادامانت گرفته

بیمه معلولیت  جسمی،روحی وروانی  شرایط پذیرش و نحوه ارسال درخواست

آموزش سلامت جسم و روان خانم   فروزا سلطانی   قدر دانی از هیئث مدیره و تعدادی از اعضای انجمن

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده