22. Mar, 2021

سه شنبه 21/03/2021

نوروز فرخنده

فرا رسیدن عید نوروز، نوید بخش رویداد های جدید  است.اعضای انجمن بانوان ایرانی در این ایام به شیوه خود به استقبال سال نو میرود و همسو با همه ایرانیان این مناسبت فرخنده و مبارک را  جشن می گیرد

برنامه این هفته انجمن که شامل

دیدو بازدید

پذیرایی

و برنامه های تفریحی است

تنها به اعضا اختصاص  دار د