درگذشت خانم کیهانی

15. Jul, 2022

 

بازگشت همه بسوی اوست 

 با کمال تاسف مطلع شدیم

مادر گرامی سرکار خانم کیهانی مادر همسر گرامی خانم مهرآسا فرجاد عضو محترم انجمن

به  رحمت ایزدی پیوسته اند

هیات مدیره و اعضای انجمن بانوان ایرانی  

این مصیبت جانکاه را به سرکار خانم مهرآسا و جناب آقای کیهانی 

و وابستگان گرامی آن زنده یاد

تسلیت می گویند

درگذشت مادر خانم مهزاد مساوات

15. Jul, 2022

 

بازگشت همه بسوی اوست 

 با کمال تاسف مطلع شدیم

مادر گرامی سرکار خانم مهزاد مساوات عضو محترم انجمن

به  رحمت ایزدی پیوسته اند

هیات مدیره و اعضای انجمن بانوان ایرانی  این مصیبت جانکاه را به سرکار خانم مهزاد مساوات  

و وابستگان گرامی آن زنده یاد

تسلیت می گویند